اساسنامه

اساسنامه انجمن حمایت از زندانیان اراک

 اساسنامه انجمن های حمایت زندانیان مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۱۱شورای عالی قضائی با اصلاحات بعدی

تعریف

ماده ۱- ( اصلاحی ۱۳۶۲/۳/۲۶) انجمن حمایت زندانیان انجمنی است که با شرکت مسئولان و معتمدان به شرح مواد بعد در مقر هر دادگاه عمومی، دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل ( در صورت وجود زندان ) تشکیل می شود. انجمن مؤسسه ای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی است. نظارت بر کار، تشکیل و انحلال و تعیین خط مشی و صدور احکام و هماهنگی امور انجمن ها در سطح کشور بر عهده اداره اقدامات تأمینی و تربیتی است.                                               

اهداف

ماده ۲- انجمن در جهت کمک به زندانیان و خانواده آنان و نوپروری و اصلاح زندانیان و همکاری با زندانها و مؤسسات تأمینی و تربیتی و مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان همکاری می نماید .

وظایف

ماده ۳- انجمن به هر اقدام و عملی که اهداف انجمن ایجاب کند موظف است از جمله موارد زیرین :

الف – کمک به خانواده زندانیان.

ب – بازسازی شخصیت و اصلاح و ارشاد زندانیان.

ج – کمک در جهت آموزش حرفه ای به زندانیان.

د – کمک به اشتغال زندانیان پس از آزادی با تهیه فرصتهای شغلی یا کمک مالی.

هـ – مساعدت در بهبود وضع بهداشت و درمان ، ترغیب و تشویق فعالیت های فرهنگی ، ورزشی ، حرفه ای و آموزشی زندانها ، انجمن خدمات خود را به کلیه زندانها ، کانونهای اصلاح و تربیت اطفال بزهکار ، مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان بزرگسال و اطفال بزهکار و دیگر مؤسسات تأمینی و تربیتی که وجود دارند یا بعداً ایجاد می شوند و نیز به کسانی که در این زندانها و مؤسسات نگهداری می شوند و به خانواده آنها ارائه خواهد کرد.                                        

و – استفاده از خدمات اطباء ، مددکاران ، مهندسین، آموزگاران و صاحبـان تخصص و حرفه و فن در جهت بهـبود وضـع زندانیان و پرداخت پاداش خرید خدمت به آنها.

ز – تلاش برای افزایـش درآمد انجمن با فعالیت های اقتصادی و انتفاعی و جلـب کمک اشخـاص و مـؤسسات حقوقـی و حقیقی و دولت.

ح – تهیه طرحها و پیشنهادهایی در زمینه بهبود وضع زندان و مؤسسات تأمینی و تربیتی یا ایجاد مؤسسات جدیـد و تسلیم طرح ها به مسئولان مربوطه.

ط – همکاری با مؤسسات علمی و تحقیقی که در زمینه زندانها و بزهکاری و مسائل مربوط به آن فعالیت و تحقیق می کنند و استفاده از نتایج کار و پیشنهادات این مؤسسات .

اختیارات

ماده ۴ – انجمن می تواند در موارد زیر اقدام کند :

۱٫ همکاری با مسئولان زندان و جلـب مساعدت مؤسسات کشور در مورد درمان زندانیانی که دچـار ناهنجاری های مغزی و روانی هستند .

۲ . انجام فعالیت های عام المنفعه ، خیریه ، اقتصادی و اقدامات اداری در جهت انجام وظایفی که به موجب این اساسنامه و دیگر مقررات مربوط به عهده انجمن است .

۳ . اعلام نظر مشورتی به مسئولان زندان در مورد حسن اداره زندانها ، مؤسسات تأمینی و تربیتی و مؤسسات وابسته به آنها در مورد زندانیان یا خانواده آنان و در هر موردی که با زندانیان و خانواده آنان ارتباط یابد .

سرمایه

ماده ۵- سرمایه انجمن تشکیل می شود از:

الف : کمک اشخاص حقیقی یا حقوقی یا دولت.

ب : عواید حاصل به موجب مقررات خاص از قبیل عوارض.

ج : عواید حاصل از فعالیت های اقتصادی انجمن.

ماده ۶- درآمدها و هزینه های انجمن باید طبق اصول حسابداری دقیقا” در دفاتر قانونی وارد و طبق اصول کلی حسابداری و مقررات اساسنامه و مقرراتی که از مراجع مسئول ابلاغ می شود هزینه شود .

ماده ۷ – سال مالی از اول فروردین ماه هر سال شروع به آخر اسفندماه ختم می شود مگر در سال اول تأسیس انجمن که ابتدای سال مالی تاریخ تأسیس انجمن است . ترازنامه هر سال مالی باید تا آخر اردیبهشت تهیه و به اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی و نیز به بازرسان انجمن ارسال شود.                                                                                                 

ماده ۸ – خدمات هیأت مدیره افتخاری و رایگان است.

تشکیلات

ماده ۹ – ارکان انجمن عبارتند از :

۱ . اعضاء

۲ . مجمع عمومی اعضاء

۳ . هیأت مدیره

۴ . مدیرعامل و قائم مقام او

۵ . بازرسان

اعضاء

ماده ۱۰ – انجمن دارای اعضائی است که به انتخاب دادستان شهرستان یا عمومی تعیین می شوند . وظایف اعضاء مساعدت مادی و معنوی به انجمن است .

عضویت اعضاء افتخاری است و هیچگونه معرفی نامه یا کارت عضویت برای اعضاء صادر نخواهد شد .

وظایف و اختیارات مجمع عمومی

ماده ۱۱ – مجمع عمومی با شرکت اعضاء به دعوت دادستان هر ساله در هفته آخر اردیبهشت ماه تشکیل می شود .

۱ – استماع گزارش هیأت مدیره

۲ – پیشنهاد طرق بهبود وضع زندان

۳ – تعیین دو نفر بازرس از بین اعضاء و معرفی آنان به هیأت مدیره.

هیأت مدیره

ماده ۱۲ – ( اصلاحی ۱۳۶۸ رئیس قوه قضائیه ) هیأت مدیره از افراد ذیل تشکیل می شود :

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی ، مدیرکل سازمان زندانها ، فرماندار ، رئیس زندان و سه نفر معتمد که از بین اشخاص متقی و موجه و خیر محلی به پیشنهاد مدیرکل سازمان زندانها و تأیید ریاست سازمان انتخاب می شوند .

ماده ۱۳ – (اصلاحی ۱۳۶۸ رئیس قوه قضائیه ) هیأت مدیره در تهران از افراد زیر تشکیل می شود :

نماینده دادستان کل کشور ، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران ، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سه نفر معتمد به انتخاب رئیس سازمان زندانهای کشور.

ماده ۱۴ – جلسات هیأت مدیره با شرکت اکثریت اعضائ رسمیت دارد و تصمیمات اتخاذ شده لازم الاجرا خواهد بود .

ماده ۱۵ – مدت خدمت هیأت مدیره دو سال است ، هیأت مدیره تا تعیین و شروع به کار هیأت مدیره جدید کماکان وظایف خود را انجام خواهد داد.

ماده ۱۶- وظایف هیأت مدیره :

الف – انتخاب یک نفر رئیس ، یک نفر نائب رئیس ، یک نفر خزانه دار ، یک نفر بازرس از میان اعضای هیأت مدیره .

ب – انتخاب یک نفر مدیرعامل از میان اعضاء یا خارج از اعضاء و در صورت لزوم انتخاب یک نفر قائم مقام مدیرعامل .

ج – تهیه اساسنامه و آئین نامه و طرح های لازم جهت اداره مؤسسات وابسته اعم از مؤسسات موجود یا در حال احداث و ارسال آن به دفتر اقدامات تأمینی جهت تصویب از طریق رئیس قوه قضائیه.

د – رسیدگی به وضع زندانیان و کمک به آنان

هـ – احیای اخلاقی و بازسازی شخصیت و ارشاد و اصلاح زندانیان

و – ایجاد کار و کارگاه و فرصت های اشتغال برای زندانیان در مدت حبس و پس از آن یا هر نوع کمک و اقدام که ایجاب نماید .

ز – مساعدت در سوادآموزی ، حرفه آموزی ، ورزش ، تبلیغات فرهنگی و دینی .

ح – مساعدت به خانواده زندانیان و سعی در ارشاد و توان بخشی آنان برای زندگی مستقل و سالم .

ط – مساعدت در بهداشت و بهسازی محیط زندان و تأمین وسایل بهداشت و درمان.

ی – همکاری با محققان و مؤسسات پژوهشی در زمینه های جرم شناسی و علم اداره زندانها و نظایر اینها.

ک – پیشنهاد طرح ها و راه حل ها در زمینه بهبود اداره زندانها و اصلاح و اشتغال زندانیان به مسئولان.

ل – تشکیل جلسات رسیدگی و انجام وظایف که باید حداقل کمتر از یکبار در ماه نباشد.

ماده ۱۷ – اختیارات هیأت مدیره :

۱٫ واگذاری قسمتی از اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل .

۲ . استفاده از خدمات مددکاران و تصویب پرداخت پاداش خرید خدمت به آنها و اعزام مددکاران به زندانها و مؤسسات تأمینی و مراقبتی .

۳٫ دعوت از مطلعین و کارشناسان برای بررسی مسائل با حضور در هیأت مدیره و اظهار نظریه و پرداخت دستمـزد و حق رفت و آمد یا پاداش خرید خدمت آنان.

۴ . استمداد از مؤسسات دولتی و غیر دولتی برای انـجام وظایف انجمن مانند بیمه زندانیان و خانواده آنان ، اعلام مـورد بـه زندان (و در تهران به سازمان زندانها و اقدامات تدمینی و تربیتی کشور) برای تعقیب و بهره برداری از نتیجه اقدامات.

۵ . اعطای مأموریت به عضو یا جمعی از اعضای خود برای انجام وظایف مقرر یا انجام بررسی و تحقیق و اعلام نتیجه بـه هیأت مدیره.

۶ . تصویب میزان دستمزد و یا پاداش خدمت به کارکنان دفتری و اداری و فنی و مدیرعامل و قائم مقام وی و مددکاران اجتماعی.

مدیرعامل

ماده ۱۸ – مدت خدمت مدیریت عامل یک سال مالی است سمت مدیرعامل با پایان دوره هیأت مدیره پایان می یابد .

وظایف مدیرعامل

ماده ۱۹ – ۱- اداره کلیه امور جاری و اداری انجمن وهر اقدامی که به موجب این آئین نامه و مقررات کشور باید انجام گیرد .

۲٫ اجرای مصوبات هیأت مدیره

۳ . تهیه پیشنهاد و طرح ها و راه حل ها برای مشکلات و انجام وظایف انجمن.

۴ . مراجعه و حضور در مراجع قضائی و اداری و جوابگویی از طرف انجمن.

۵ . امضای چکها و اسناد تعهدآور و اسناد رسمی و مکاتبات و قراردادها طبق مقررات این آئین نامه رأساً و نیز به وکالت از طرف هیأت مدیره در صورت تفویض اختیار.

۶ . تشکیل جلسات هیأت مدیره و تعیین دستور کار جلسات و تنظیم صورت جلسات هیأت مدیره.

۷ . ارسال ترازنامه مالی انجمن و گزارش اقدامات انجام شده به اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی.

۸ . کوشش برای افزایش درآمد انجمن و افزایش خدمات انجمن.

اختیارات مدیرعامل

ماده ۲۰ – الف: تعیین سمت و تقسیم کار کارکنان انجمن

ب: دعوت جلسات عادی و فوق العاده هیأت مدیره

ج: دعوت کارشناسان و جلب نظر متخصصین به منظور بررسی های تحقیقی و تهیه طرح ها و پیشنهاد ها

ماده ۲۱ – قائم مقام مدیرعامل در غیاب مدیرعامل با وظایف و اختیارات او انجمن را اداره می کند.

بازرسان

ماده ۲۲ – مجمـع عمومی از میان اعضاء دو نفر بازرس انتخاب و بـه هیـأت مـدیره معـرفی می نماید . بازرس یـا بازرسان موظفند منفرداً و مجتمعاً با بررسی مصوبات و اقدامات هیأت مدیره و ترازنامه انجمن گزارش خود را به  هیأت مدیره و مجمع عمومی و اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی تسلیم نمایند.

ماده ۲۳ – انجمن به تقاضای اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی با ذکر مورد و تصویب ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منحل می شود. اعلام انحلال و ترتیب تحویل و تحـول اسناد و اموال و پرسنل و اداره تأسیسات و اموال بر عهده اداره مذکور است. در تقاضای انحلال دلایل و جهات آن باید به طـور صریح و مستند به سازمـان زندانهـا اعلام شود.

ماده ۲۴ – در صورت اعـلام انحلال انجمن هیأت مدیره و مدیرعامل و کارکنـان و اعضـای انجمن از هـرگونه فعـالیت و تصرف در امور و اموال و اسناد ممنوعند. خاطی طبق مقررات کیفری تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۵ – در صورت اعلام انحلال انجمن، اداره کل اقدامـات تأمینی و تربیتی می تواند اداره امـور انجمن را موقتاً تـا تشکیل هیأت مدیره جدید به عهده دادستان شهرستان یا رئیس دادگستری یا فرماندار محل واگذار نماید. در این صورت نماینده مذکور دارای کلیه وظایف و اختیارات انجمن و ارکان آن خواهد بود.

ماده ۲۶ – موارد انحلال انجمن ها به شرح زیر است:

الف : به حکم قانون

ب : حکم مرجع قضائی صالح

ج : تخطی انجمن از حدود وظایف خود و دخالت در امور اجرائی دیگر سازمانها

د : عدم ترتیب دفاتر رسمی مالی و عدم ارسال تزارنامه سالیانه

هـ : در صورتیکه دوسوم اعضای هیأت مدیره فوت کرده و یا استعفا دهند یا به هر علتی فاقد سمت شوند.

ماده ۲۷ – در صورتیکه بازرسان منتخب مجمع عمومی فوت کرده یا استعفـا کنند و یا به هر عـلت فاقد سمت شوند هیأت مدیره یا مدیرعامل با دعوت مجمع فوق العاده نسبت به تجدید انتخاب بازرس یا بازرسان اقدام می نماید.

ماده ۲۸ – در صورتیکه مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره فوت یا استعفا کرده یا به هر علت فاقد سمت شوند طبق مقررات این آئین نامه شخص یا اشخاص دیگری به جای آنان انتخاب می شوند.

اجرا

ماده ۲۹ – این اساسنامه با رعـایت مواد منـدرج در ماده ؟ قانون مدنی لازم الاجرا است . اساسنامه انجمن حمایـت زندانیان مرکز مصوب ۱۳۳۶/۲/۲۲هیـأت وزیران و دیگـر مقررات مغایر با این اساسنامه ملغی است . آئین نامه داخلی انجمـن از طرف اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی تهیه و پس از تصویب ریاست قوه قضائیه به اجرا در خواهد آمد.

ماده ۳۰ – این اساسنامه در ۳۰ ماده و یک تبصره در تاریخ یازدهم اسفند ماه ۱۳۶۰ در اجلاس ۲۱۸ به استناد لایحه قانونی الحاقی به ماده ؟ قانون واگذاری اداره امور زندانها و اصلاحیه آن به دادگستری به تصویب شورای عالی قضائی رسید.

اساسنامـه انجمن حمـایت زندانیان در سال ۱۳۶۰ با عنوا ن انجمن حمایت زندانیان همـراه با تغییرات کلـی به تصویب شورای عالی قضائی رسید.

فهرست تغییرات به شرح ذیل می باشد:

۱٫ متن اساسنـامه انجـمن حمایت زندانیان بـا عناوینی چون تعـریف ، اهـداف، وظایف ، اختیارات، سرمـایه، تشکیـلات، اعضاء انجمن، وظایف و اختیارات، مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیرعامل، وظایف و اختیارات مدیرعامل، بازرسان، انحلال و اجراء، تقسیم بندی شده است.

۲ . مـاده ۱ اساسنامـه سال ۱۳۶۰ بـه ماهیـت حقوقی انجمن اشاره کـرده است. لـذا انجمــن را مـوسسه ای خصوصـی و غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی معرفی می نماید. در حالی که خصوصی بودن انجمن در سال۱۳۶۲ طبق اصلاحیه حذف گردیده است.

نویسنده:hemayat

تماس با ما


آدرس:خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: 3814974393


شماره تماس: 32221272-32217139
شماره فکس : 32221272 داخلی شماره 7


ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmail.com

نقشه