تماس با ما

آدرس: خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: ۳۸۱۴۹۷۴۳۹۳

شماره تماس: ۳۲۲۲۱۲۷۲-۳۲۲۱۷۱۳۹

شماره فکس : ۳۲۲۲۱۲۷۲ داخلی شماره ۷

ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmai .com

انجمن در جهت کمک به زندانيان و خانواده آنها و نوپروري و اصلاح زندانيان و همکاري با زندانها و موسسات تاميني و تربيتي و مراکز مراقبت پس از خروج زندانيان همکاری مي نمايد.

مشخصات انجمن:

شماره اقتصادی  : ۸۵۹۱-۱۳۸۵-۴۱۱۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۴۳۱۲۶۸

تاریخ تاسیس:۱۳۶۰/۱۲/۱۱

شماره ثبت : ۹۵۷

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۱۰/۲

نویسنده:hemayat

تماس با ما


آدرس:خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: 3814974393


شماره تماس: 32221272-32217139
شماره فکس : 32221272 داخلی شماره 7


ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmail.com

نقشه