اهداف انجمن حمایت از خانواده زندانیان

انجمن حمایت از خانواده زندانیان در جهت کمک به زندانيان و خانواده آنها و نوپروري و اصلاح زندانيان و همکاري با زندانها و موسسات تاميني و تربيتي و مراکز مراقبت پس از خروج زندانيان همکاری مي نمايد.

انجمن حمایت در یک نگاه

انجمن حمایت زندانیان از سال ۱۳۲۰ تحت نظر ریاست دادگستری وقت به منظور یاری رساندن به خانواده های محبوسین آغاز به کار کرد.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اساسنامه آن در ۳۰ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۶۰ در اجلاس ۲۱۸ شورای عالی قضایی به تصویب رسید

انجمن حمایت موسسه ای غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی است.

اهداف انجمن حمایت (فعالیت و اقدام در جهت کمک به زندانیان،خانواده ای آنان ،نوپروری و اصلاح زندانیان و همکاری با سازمان زندانها و موسسات تامینی و تربیتی و مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان)

انجمن فاقد بودجه و اعتبار دولتی است اما براساس ماده ۱۹۰ برنامه پنجساله سوم توسعه کشور،سازمان زندانها و به تبع آن انجمن حمایت زندانیان متعهد به پرداخت مستمری به خانواده نیازمند معدومین و زندانیان میباشد.امید است با همت والای مسئولین و خیرین این تعهد تحقق یابد.

اهم وظایف انجمن حمایت از زندانیان

الف: کمک به خانواده زندانیان

ب: بازسازی شخصیت و اصلاح و ارشاد زندانیان

ج: کمک در جهت آموزش حرفه ای به زندانیان

د: کمک به اشتغال زندانیان پس از آزادی با تهیه فرصتهای شغلی یا کمک مالی.

ه: مساعدت در بهبود وضع بهداشت و درمان ،ترغیب و تشویق فعالیت های فرهنگی ورزشی ،حرفه ای و آموزشی زندانها، انجمن خدمات خود را به کلیه زندانها، کانونهای اصلاح و تربیت اطفال برهکار، و دیگر موسسات تامینی که وجود دارند یا بعداً ایجاد می شوند و نیز به کسانی که در این زندانها و موسسات نگهداری می شوند و به خانواده آنها ارائه خواهد کرد.

و: استفاده از خدمات اطباع ،مددکاران،مهندسین ،آموزگاران و صاحبان تخصص و حرفه و فن در جهت بهبود وضع زندانیان و پرداخت پاداش خرید خدمت به آنان

ز: تلاش برای افزایش درآمد انجمن با انجام فعالیت های اقتصادی و انتفاعی و جلب کمک اشخاص و موسسات حقیق و حقوقی و دولت.

ح: تهیه طرح ها  و پیشنهادهایی در زمینه بهبود وضع زندان و موسسات تامینی و تربیتی یا ایجاد موسسات جدید و تسلیم طرح ها به مسئولات مربوطه.

ط-همکاری با موسسات علمی و تحقیقی که در زمینه زندانها و بزهکاری و مسائل مربوط به آن فعالیت و تحقیق میکنند و استفاده از نتایج کار و پیشنهادات این موسسات

نویسنده:hemayat

تماس با ما


آدرس:خیابان شیخ فضل اله نوری (دروازه شهرجرد) کوچه شهید سنجری

کدپستی: 3814974393


شماره تماس: 32221272-32217139
شماره فکس : 32221272 داخلی شماره 7


ایمیل:Anjoman.Hemayat.Arak@gmail.com

نقشه